Regulamin

Serwisu internetowego VeeRee.Net

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Serwis internetowy i/lub aplikacja jest udostępniana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Osoba fizyczna, która korzysta z serwisu internetowego i/lub aplikacji zwana jest dalej Użytkownikiem.

3. Korzystając z serwisu internetowego i/lub aplikacji Użytkownik sieci Internet potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. Serwis internetowy i/lub aplikacja służy Użytkownikom do wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi na temat kierujących pojazdem.

5. Usługodawca dołoży starań, aby serwis internetowy i/lub aplikacja była udostępniana w sposób nieprzerwany.

6. Usługodawca zobowiązuje się do udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego i/lub aplikacji.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie).

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 • skutki wynikłe z zaprzestania udostępnienia serwisu internetowego oraz aplikacji,
 • za treści wypowiedzi Użytkowników,
 • sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z serwisu internetowego i/lub aplikacji, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
 • szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych,
 • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
 • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania serwisu internetowego i/lub aplikacji przez Użytkownika.

9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetwego i/lub aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Użytkownicy zamieszczają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszelkie wypowiedzi powinny spełniać następujące warunki:
 • nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów,
 • nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich,
 • nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego,
 • nie mogą dyskryminować, nawoływać do przemocy lub agresji, zawierać gróźb,
 • nie mogą zawierać treśći obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi i/lub bezpodstawnymi zarzutami.
 • nie mogą zawierać materiałów reklamowych, promocyjnych oraz linków prowadzących do tych materiałów, są spamem, stanowią niezamówioną informację handlową.

11. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających Regulamin. Usługodawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia Regulaminu. Usługodawca może udostępnić informację o numerze IP komputera, z którego Usługobiorca dokonał wpisu.

12. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji postanowień Regulaminu. Usługodawca nie ma obowiązku publicznego uzasadniania swoich decyzji w tym zakresie. Wszelkie uwagi dotyczące decyzji Usługodawcy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami reklamacyjnymi Regulaminu.

13. Wszelkie reklamacje Użytkownika należy zgłoszać za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem www.veeree.net Treść reklamacji powina zawierać zarzuty Użytkowania, czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenia reklamacji, żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. Brak spełnienia któregokolwiek z wymogów powoduje odrzucenie reklamacji.

14. Usługodawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji wskazując, czy uznaje reklamację, sposób jej rozpatrzenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres mailowy, z którego reklamacja wpłynęła.

15. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca jest uprawniony do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu w postaci plikiów cookies „ciasteczka”, czyli niewielkich informacji tekstowych, które poprzez zapisywanie na komputerze Użytkownika pozwalają na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z serwisu internetowego i/lub aplikacji. Powyższe informacje pozwalają Usługodawcy dostosowywać i zmieniać swoje usługi zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

16. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie Usługodawca nie ustala tożsamości użytkowników.

17. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy: wymagają tego przepisy prawa, w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających serwis internetwy i/lub aplikację w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

19. Osoba przeglądająca serwis internetowy i/lub aplikację ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Usługodawca informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie z serwisu internetowego i/lub aplikacji może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

20. Do korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, Aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) z funkcją obsługi JavaScript.

21. Użytkownik odwiedzający Aplikację jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

22. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu internetowego oraz Aplikacji było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Jednakże usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z serwisu internetowego oraz Aplikacji.

23. Świadczenie usług drogą elektronicznych odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

24. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.veeree.net/regulamin

25. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

26. W przypadku zmiany Regulaminu której mowa powyżej Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika na stronie internetowej serwisu.

VeeRee to baza numerów rejestracyjnych i zdarzeń z ich udziałem. Przeglądaj, oceniaj i komentuj mistrzów polskich szos.

PRZECZYTAJ

// Pytania i odpowiedzi
// Regulamin serwisu
// Ostatnio dodane zdarzenia

@: kontakt@veeree.net
PŁATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO